Oversikt over priser

Manger Kai

Varebeskrivelse                                                 Pris:  Vederlag pr. 1000 kg/ 2 m3
01 Prod. jordbruk, jakt, skogbruk, fiske tonn 14,-
02 Kull tonn  14,-
022 Råolje, naturgass tonn  9,-
03 Stein, sand, grus, salt tonn 9,-
04 Næringsmidler, drikkevarer, tobakk tonn 14,-
05 Tekstil-, lærprodukter tonn 14,-
06 Tre, kork, strå tonn 14,-
062 Papirprodukter, cellulose tonn 9,-
07 Koks tonn 14,-
072 Petroleumsprodukter tonn 9,-
08 Kjemiske prod., gummi, plast tonn 14,-
09 Glass, keramiske produkter tonn 14,-
092 Sement, kalk, mørtel, bygningsmatr. tonn 9,-
10 Jern, stål, metallvarer tonn 14,-
11 Maskiner og utstyr tonn 14,-
12 Kjøretøy og transportmateriell stk 100,-
13 Møbler og andre industriprodukter tonn 14,-
14 Returråvarer; annet avfall tonn 14,-
15 Post, pakker tonn 14,-
16 Utstyr og materialer godshåndtering tonn 14,-
17 Varer ifbm. flytting; bagasje tonn 14,-
18 Grupperte varer tonn 14,-
191 Uidentifisert gods i containere/biler tonn 14,-
192 Andre uidentifiserte varer tonn 14,-
Hengere (til bil) Stk 45,-
20 Andre varer – ikke nevnt andre steder tonn 14,

MERK: Priser ved varelevering er sist oppdatert 21.05.2019 og følger til en hver tid FORRETNINGSBETINGELSER og PRISLISTE For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN.

Link: 

https://bergenhavn.no/wp-content/uploads/2018/01/FORRETNINGSBETINGELSER-1.pdf

https://bergenhavn.no/wp-content/uploads/2018/02/PRISLISTE-fra-01.01.2018.pdf

 

Andre utgifter ved bruk av Manger Kai:

Firna:

Anløpsavgift pr påbegynt døgn 750, – + mva 

Privat:

Anløpsavgift pr påbegynt døgn 200, – inkl mva

 

MERK:

Ved umeldt bruk av Kai:

Firma: 2000 + mva pr påbegynt døgn

Privat: 500, – inkl mva pr påbegynt døgn

 

Innbetaling:

Firma : vil motta faktura.

Privat: 

betaler via Vipps.no: #565732

eller til konto : 3633 60 34854. OBS: merkes Annløpsavgift og eier av båt